Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí přídělů) a v k.ú. Radošice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28435
Systémové číslo: P20V00000895
Evidenční číslo zadavatele: SP11088/2019-504201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-011483
Datum zahájení: 03.04.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí přídělů) a v k.ú. Radošice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (k.ú. Dožice s rekonstrukcí přídělů), (dále jen „KoPÚ-RP, resp. KoPÚ“) v katastrálních území Dožice a Radošice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ-RP a KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ-RP v k.ú. Dožice a KoPÚ v k.ú. Radošice bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
KoPÚ-RP a KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Dílo bude dokončováno po dílčích částech, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb. a Metodickým návodem k provádění pozemkových (v aktuálním znění) . Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 a) (k.ú. Dožice) a Příloha č. 2 b) (k.ú. Radošice). (dále jen „návrh smlouvy“).
Výše uvedené komplexní pozemkové úpravy mají stejná zadání. S ohledem na charakter zakázky, její vzájemné provázání, tj. navazující katastrální území, společné hranice, prolínání navrhovaných prvků PSZ, není zakázka dělena na části a bude zadána jednomu zhotoviteli. Na každou KoPÚ bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.
Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že Dodavatelé jsou zcela odpovědni za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace a zejména všech jejích příloh a jakýchkoli vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám. Dodavatelé jsou plně odpovědni i za důkladné prostudování zadávacích podmínek za účelem získání spolehlivých informací ve vztahu ke všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky.

Výměra KoPÚ-RP v k.ú. Dožice je cca 385 ha
Výměra KoPÚ v k.ú. Radošice je cca 405 ha
Celkový rozsah KoPÚ-RP v k.ú. Dožice a KoPÚ v k.ú. Radošice je cca 790 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 740 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky