Veřejná zakázka: Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 26999
Systémové číslo: P19V00004580
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-033670
Datum zahájení: 25.11.2019
Nabídku podat do: 12.12.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou práce spočívající v kompletní rekonstrukci elektrorozvodů NN budovy podávací čerpací stanice závlahové soustavy Kanál Krhovice – Hevlín, doplnění automatizovaného systému měření a řízení stávající technologie čerpadel a provedení kompletní rekonstrukce trafostanice včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Rekonstrukce staveb budou realizovány ve vzájemné koordinaci dle vypracovaných prováděcích projektových dokumentací. Závlahová podávací čerpací stanice se nachází na pozemku p. č. 1258 v k.ú. Valtrovice, obec Valtrovice, ORP Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, povodí Moravy.
Součástí realizace rekonstrukce obou staveb bude zajištění výstupní revize elektrického zařízení; komplexní zkoušky, testy, oživení; měření izolačního stavu silových kabelů; uživatelské návody, místní provozní předpisy, zaškolení obsluhy; dokumentace skutečného provedení stavby vypracovaná ve spolupráci se zpracovateli projektové dokumentace
v souladu s prováděným autorským dozorem projektanta.
Součástí realizace stavebních prací dále je ekologická likvidace vzniklých odpadů a prodej stávajícího opotřebovaného transformátoru vybranému dodavateli.
Zadavatel stanovuje minimální cenu pro odprodej transformátoru a určuje tak částku
ve výši 5 000 Kč (zadavatel není plátce DPH) jako minimální částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Nedosažení stanovené minimální částky znamená nedodržení zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen.
Dodavatel cenu v Kč doplní do Přílohy č. 1 krycího listu bodu V.
Na prodej transformátoru bude posléze uzavřena samostatná kupní smlouva, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ a budou realizovány v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 129310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neobdržení dotace zrušit zadávací řízení.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje:
Projektová dokumentace k provedení obnovy elektrorozvodů NN, měření a regulace (MaR) „Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice – rekonstrukce elektrorozvodů“ (05/2018), vyhotovená společností EMC PROJEKT, spol. s r.o., která obsahuje kompletní technickou dokumentaci pro realizaci stavby.
Projektová dokumentace k provedení obnovy trafostanice „SPÚ, ČS Valtrovice, rekonstrukce TS“ (07 / 2018), vyhotovená společností LEGRANT SERVICE s.r.o., která obsahuje kompletní technickou dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části obsahující vyjádření příslušných správních orgánů a požadavků dotčených organizací – správců sítí a dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 031 458 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky