Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P24V00000551
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-011197
Datum otevření: 01.05.2024
Datum zavedení: 15.05.2024 15:30
Datum ukončení: 31.12.2025 12:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla
 • Druh zakázek v DNS: Služby
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude:
  -zpracování zjednodušené dokumentace vodních nádrží s posouzením bezpečnosti vodního díla při povodni na základě aktuálně platné legislativy pro technické požadavky na vodní díla;
  -podání žádosti a získání ověření dodatečně pořízené zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního díla dle aktuálně platného stavebního zákona a legislativních požadavcích na rozsah dokumentace staveb.,
  -podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami nebo podzemními vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a bod 5. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci a k jinému nakládání s nimi;
  -zpracování manipulačního řádu pro předmětné vodní dílo, pokud toto vodní dílo manipulační řád vyžaduje nebo pokud je manipulační řád vyžádán přímo vodoprávním úřadem a zajištění schválení manipulačního řádu vodoprávním úřadem;
  -zaměření vodního díla a jeho zákres do mapy KN z důvodu identifikace vlastnických vztahů, stavebnětechnickou dokumentaci v rozsahu pasportu, údaje ČHMÚ pro vypracování posouzení bezpečnosti VD při povodni.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS