Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov - část 2 KoPÚ Šanov

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20933
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov - část 2 KoPÚ Šanov

Stručný popis předmětu:
V celém k. ú. Šanov u Červené Vody platí mapa KMD, katastrální území má rozlohu cca 261 ha, je zde evidováno 1040 parcel, 164 LV se 192 vlastníky, z toho v zájmovém území je zahrnuto 435 parcel, 51 LV s 53 vlastníky. Do obvodu KoPÚ je zahrnuto cca 3 ha (5 parcel) grafického přídělu v jedné lokalitě (parcely KN č. 735, 608 a 730/1 nezapsané na listu vlastnictví).
O provedení pozemkových úprav v k.ú. Šanov u Červené Vody požádala Obec Červená Voda v roce 2016. Téhož roku požádal o provedení pozemkových úprav i katastrální úřad z důvodu, že ponechal 5 parcel v evidenci zjednodušeným způsobem i po obnově katastrálního operátu přepracováním, když tyto parcely nesplňují podmínky vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Předpokládaná výměra řešeného území je cca 230 ha, včetně rezervy cca 2 ha, jedná se o celé katastrální území Šanov u Červené Vody, kromě převážné části zastavěného a zastavitelného území a některých menších lokalit. Definitivní rozloha bude známa po upřesnění obvodů a bude fakturována dle skutečnosti. Do obvodu pozemkových úprav jsou zahrnuty pozemky zemědělského půdního fondu, většina lesních pozemků a 7 stavebních objektů. O změně katastrální hranice se neuvažuje. Obec Červená Voda má platný územní plán, jehož účinnost je od 24. 10. 2014. V obvodu pozemkových úprav se nachází Ptačí oblast Kralický Sněžník (viz nařízení č. 685/2004 Sb. Vlády České republiky ze dne 8. 12. 2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník).
V rámci provádění pozemkových úprav se předpokládá zahrnutí všech pozemků mezi pozemky tzv. „řešené“ dle § 2 zákona a řešení pozemků dle § 3, odstavce 3 zákona. Jednotky určené v položkovém výkazu činností pro zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se využijí pouze v případě, že některý z vlastníků pozemků uvedených v § 3 zákona vyjádří nesouhlas s řešením.


Předpokládaná hodnota

  • 1 508 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky