Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Šanov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 7580
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 414 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 711 666,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov - část 2 KoPÚ Šanov

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy Šanov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

V celém k. ú. Šanov u Červené Vody platí mapa KMD, katastrální území má rozlohu cca 261 ha, je zde evidováno 1040 parcel, 164 LV se 192 vlastníky, z toho v zájmovém území je zahrnuto 435 parcel, 51 LV s 53 vlastníky. Do obvodu KoPÚ je zahrnuto cca 3 ha (5 parcel) grafického přídělu v jedné lokalitě (parcely KN č. 735, 608 a 730/1 nezapsané na listu vlastnictví).
O provedení pozemkových úprav v k.ú. Šanov u Červené Vody požádala Obec Červená Voda v roce 2016. Téhož roku požádal o provedení pozemkových úprav i katastrální úřad z důvodu, že ponechal 5 parcel v evidenci zjednodušeným způsobem i po obnově katastrálního operátu přepracováním, když tyto parcely nesplňují podmínky vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Předpokládaná výměra řešeného území je cca 230 ha, včetně rezervy cca 2 ha, jedná se o celé katastrální území Šanov u Červené Vody, kromě převážné části zastavěného a zastavitelného území a některých menších lokalit. Definitivní rozloha bude známa po upřesnění obvodů a bude fakturována dle skutečnosti. Do obvodu pozemkových úprav jsou zahrnuty pozemky zemědělského půdního fondu, většina lesních pozemků a 7 stavebních objektů. O změně katastrální hranice se neuvažuje. Obec Červená Voda má platný územní plán, jehož účinnost je od 24. 10. 2014. V obvodu pozemkových úprav se nachází Ptačí oblast Kralický Sněžník (viz nařízení č. 685/2004 Sb. Vlády České republiky ze dne 8. 12. 2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník).
V rámci provádění pozemkových úprav se předpokládá zahrnutí všech pozemků mezi pozemky tzv. „řešené“ dle § 2 zákona a řešení pozemků dle § 3, odstavce 3 zákona. Jednotky určené v položkovém výkazu činností pro zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se využijí pouze v případě, že některý z vlastníků pozemků uvedených v § 3 zákona vyjádří nesouhlas s řešením.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy