Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10113
Systémové číslo: P16V00003698
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11524/2016-544101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644314
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík
Počátek běhu lhůt: 22.09.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice u Králík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Heřmanice u Králík včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření a dalších požadavků obce. K dispozici bude digitální model reliéfu ČR min. 4. i 5. generace (DMR 4G a DMR 5G).
Oblasti nejvíce ohrožené erozí jsou znázorněny v mapě výpočtu erozního smyvu, která je přílohou zadávací dokumentace.
Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a metodického návodu k provádění pozemkových úprav platného od 1.1.2016 Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 064 000 Kč bez DPH
  opční právo: 279 000,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky