Smlouva: Smlouva o dílo - Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9654
Evidenční číslo: SP12588/2019-504201
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 579 983,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 171 779,00
Zadávací řízení: Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je realizace stavby polní cesty NVPC 5 v k.ú.
Krsy.
Polní cesta NVPC 5 je řešena jako novostavba polní cesty a je navržena jako propojení stávající silnice II. třídy č. 20152 a stávající
silnice II. třídy č. 201.
Polní cesta NVPC 5 je navržena v kategorii P 5,0/30 s výhybnami,
jako jednopruhová se šířkou jízdního pruhu 4,0 m a s nezpevněnými krajnicemi v šířce 1,0 m (2 x 0,5 m). Celková délka polní cesty je 442,87 m. Vozovka polní cesty včetně výhyben je navržena s povrchem asfaltovým (ACO 11, tl. 4 cm) s celkovou tloušťkou konstrukce 46 cm.
Součástí navržených úprav jsou kromě vlastní polní cesty včetně
nezbytných výhyben i sejmutí orniční vrstvy, kácení mimolesních dřevin (ovocné stromy, keřové porosty), sjezdy na přilehlé pozemky, návrh odvodnění, trubní propustek v místě napojení na II/201 včetně nezbytných úprav navazujících úseků silničního příkopu, zemní práce včetně sanace aktivní zóny, terénní úpravy, trvalé dopravní značení a návrh přechodného dopravního značení.
Polní cesta NVPC 5 bude sloužit ke zpřístupnění zemědělských
pozemků v dané lokalitě a umožní odklon provozu zemědělské
techniky od průjezdu obcí Krsy. Dále plní krajinotvornou a
protierozní funkci.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy