Smlouva: Smlouva o dílo č. 267-2023-504101 - stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18822
Evidenční číslo: 267-2023-504101/Kal
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 980 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 12 075 800,00
Zadávací řízení: Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 267-2023-504101 - stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je stavba VHO opatření v k.ú. Brodeslavy, okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci prvku z plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brodeslavy.
Východně pod obcí Brodeslavy, pod vyústěním zatrubněného toku je v lokálním biocentru LBC1 v prostoru rokle navržena revitalizace toku (správa Povodí Vltavy s.p.) vč. zřízení 4 neprůtočných tůní a průtočné sedimentační tůně TS, dále nová průtočná vodní nádrž MVN1 a průtočná tůň v místě stávajícího zanikajícího rybníčku s poškozenou hrází a zazemněnou zátopou, která bude odbahněna. V rámci náhradní výsadby je nutné odkácení, které bude provedeno po vytýčení stavby, bude vysazeno 30 ks stromů vč. ošetření dřevin, ochrany proti okusu, otluku osazení kůlů, pletiva apod. Ponechané stromy ohrožené stavbou budou ochráněny.

Stavba je členěna na 6 stavebních objektů:
SO 301 Nádrž MVN 1
SO 302 Tůň T1
SO 303 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10265068
SO 304 Odbahnění
SO 305 Kácení
SO 306 Vegetační úpravy

Blíže viz zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy