Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Ředice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17553
Evidenční číslo: 0043-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 22.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 399 354,70
Cena v Kč vč. DPH: 483 219,19
Zadávací řízení: Výzva č. 23 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Ředice

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Ředice"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Horní Ředice a Neratov, ORP Holice, Pardubice, povodí Labe. Práce budou provedeny na dvou objektech. U objektu SO 1 bude provedeno sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva v průtočném profilu HOZ. Dále bude provedeno čištění profilu HOZ od nánosu sedimentu a budou odstraněny náletové dřeviny a listnaté stromy. Vyhrabaná biomasa a odstraněné dřeviny budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. U objektu SO 2 dojde k posekání a vyhrabání divokého porostu kolem šachet a k obetonování a osazení 1 ks skruže a zákrytových desek na stávající šachtu, která se nachází nad úrovní terénu. Na sousední šachtě budou doplněny chybějící zákrytové desky. Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení HOZ v celkové délce 0,685 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy