Smlouva: Zajištění projektového dohledu nad implementací projektů ICT Státního pozemkového úřadu (CESŘ,ESS,ESB)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1448
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 400 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 694 000,00

Název (předmět)

Zajištění projektového dohledu nad implementací projektů ICT Státního pozemkového úřadu (CESŘ,ESS,ESB)

Stručný popis

Zajištění projektového dohledu nad implementací projektů ICT Státního pozemkového úřadu (CESŔ, ESS, ESB)

CESŘ – Centrální ekonomický systém řízení
ESS – Elektronická spisová služba
ESB – Vnitropodnikové integrační rozhraní (dále jen „projekty“)

V rámci projektového dohledu se jedná zejména o následující povinnosti:
a) dohlížet na dodržování harmonogramu projektů příkazci oznamovat jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramů o více jak 7 dní;
b) účastnit se běžných, mimořádných a řídících jednání v rámci projektů;
c) směřovat projekty od jejich počátku do úspěšného konce, tj. zabezpečit inicializaci, směřování a ukončení projektů;
d) kontrolovat, zda jsou projekty řízeny v souladu s interními předpisy pro řízení projektů a o tomto informovat zadavatele;
e) kontrolovat práce a dodávky třetích stran v rámci projektů, zejména pak zajištění shody funkční či technické specifikace s dílčími dodávkami a plněními třetích stran;
f) sledovat, zda zhotovitelé, resp. třetí strany provádí předepsané a dohodnuté činnosti v souladu s interními a zákonnými předpisy a dostupnou dokumentací;
g) připravovat podklady pro jednání řídících orgánů projektů, předkládání návrhů na uzavírání, změnu či vypovězení smluv a jejich dodatků;
h) provádět kontrolu početní správnosti, kvality a úplnosti převzatých dodávek, prací a výkonů od smluvních partnerů;
i) prověřování správnosti a oprávněnosti dokladů či jiných písemností zakládajících třetím osobám právo fakturovat objednateli práce, dodávky či výkony provedené v rámci projektů
j) přebírat provozní, uživatelské, administrátorské a jiné dokumentace od zhotovitelů a zabezpečit jejich včasné předání zadavateli;
k) kontrolovat, zda projektová dokumentace je vedena v souladu s interními předpisy, zejména zápisy z jednání, řídící a podpůrné dokumenty projektů, evidence požadavků, …;
l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků a o tomto informovat zadavatele;
m) účastnit se předání a převzetí děl v rámci projektů a formálně zajistit jejich akceptaci či výhrady;
n) spolupracovat se zadavatelem při sledování SLA kritérii a uplatnění smluvních sankcí;
o) povinnost nahradit zadavateli škodu, která vznikla činností uchazeče zadavateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy;
p) příkazci oznamovat mimořádné situace a provádět předběžnou analýzu rizik;

Personální zajištění potřeb projektového dohledu nad implementací projektů ICT Státního pozemkového úřadu bude v předpokládaném rozsahu 1 120 člověkohodin.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy