Smlouva: Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12245
Evidenční číslo: 961-2020-523101
Datum uzavření smlouvy: 24.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 917 326,16
Cena v Kč vč. DPH: 19 259 964,65
Zadávací řízení: Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic

Název (předmět)

Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace společných zařízení, které jsou v projektových dokumentacích rozděleny na objekty:
- PD - revitalizace
V rámci SO01 LBC1 dojde k realizaci biocentra, jehož součástí je revitalizace stávajících dřevin, nová výsadba zeleně, založení revitalizačního koryta s tůněmi a obnova historické nádrže s revitalizační funkcí. Bude zřízeno revitalizační koryto Borotínského potoka v délce 209 m včetně tůní T1 –T6 a trubního propustku v km 0,015 revitalizačního koryta.
V rámci SO02 LBC2 je navržena realizace biocentra, zahrnující revitalizaci stávajících dřevin a novou výsadbu zeleně. V korytě Borotínského potoka jsou navržena opatření pro zprůtočnění, zajištění ideální nivelety a stabilizaci koryta toku.
V rámci SO03 LBK2 je navržen biokoridor, který zahrnuje revitalizaci stávajících dřevin a novou výsadbu zeleně.
PD - Polní cesty:
SO101 Polní cesta Pv51
Jedná se o úpravu stávající polní cesty v k.ú. Borotín u Boskovic v km 0,000 – 0,537. Kategorie cesty je P3,5/30 se štěrkovým povrchem o celkové hloubce vozovky celkem 400 mm, šířce 3,5 m bez krajnic. V trase cesty jsou navrženy 3 výhybny (v km 0,160-0,192; 0,397-0,429; 0,500-0,532). Součástí stavby polní cesty je cestní rigol 2 x, záchytný příkop, cestní brod.

SO102 Polní cesta Pv52
Jedná se o úpravu stávající polní cesty v k.ú. Borotín u Boskovic v km 0,000 – 0,456. Součástí stavby bude cestní rigol (hloubka 0,1 m, podélný sklon 1%, dlážděný do lože z betonu z lomového kamene tl. 250 mm), cestní brod (délka 7,0 m, hloubka 0,3m podélný sklon 3% z lomového kamene do betonu), cestní příkop (délka 34 m, hloubka 0,9m, podélný sklon 1%). Kategorie cesty je P3,5/30 se štěrkovým povrchem o celkové hloubce vozovky celkem 400 mm, šířce 3,5 m bez krajnic.

SO103 Polní cesta Pv53
Cesta je v km 0,000 – 0,527 navržena jako jednopruhová polní cesta s MZK krytem, typu P3,0/30 pro třídu dopravního zatížení VI – velmi lehké s předpokládanou návrhovou úrovní poškození vozovky D2. V celé délce úpravy cesty je minimální šířka cesty v koruně 3,0 m. V km 0,204 – 0,236 je navržena výhybna.
Podél polních cest Pv51, Pv52, Pv53 bude realizován interakční prvek IP6.
SO104 Polní cesta Pv11
Cesta je navržena v km 0,000 – 0,055 jako jednopruhová polní cesta s MZK krytem, typu P3,5/30 pro třídu dopravního zatížení VI s předpokládanou návrhovou úrovní poškození vozovky D2. Po obou stranách polní cesty Pv11 bude lokální biocentrum LBC 1.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy