Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11299
Evidenční číslo: č. 380-2020-520202
Datum uzavření smlouvy: 04.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 899 570,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 088 479,70
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice a k.ú.Tunochody

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Zdeslavice a Tunochody, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů a protierozních opatření.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Zdeslavice, mimo zastavěné území obce a lesní komplexy podél západní hranice. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Zdeslavice 165 ha.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrálního území Tunochody, mimo zastavěné území obce a lesní komplex Chraňbožský les. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Tunochody 239 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy