Veřejná zakázka: KoPÚ Osek u Rokycan a Vitinka – dodatečné služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1946
Systémové číslo: P15V00000310
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 508582
Počátek běhu lhůt: 03.02.2015
Nabídku podat do: 09.02.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ Osek u Rokycan a Vitinka – dodatečné služby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka s názvem Komplexní pozemkové úpravy na okr. PJ, PS a RO – 2013, Pobočka Plzeň byla zahájena v roce 2013 jako nadlimitní VZ na služby zadaná v otevřeném řízení. Zadavatelem této zakázky byl Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj a zakázka byla rozdělena na 4 části.
Dne 7. 2. 2014 byla mezi objednatelem a zhotovitelem (Sdružení firem – zastoupené reprezentantem sdružení Ing. Luborem Pekarským, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, IČ: 128 46 724) uzavřena smlouva o dílo č.: 67-2014-504201.

V rámci této KoPÚ byly vyloučeny z obvodu pozemky podle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které vyžadují souhlas vlastníka. Novelou zákona byl § 3 odst. 3 zákona doplněn větou: „Pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s řešením v pozemkových úpravách souhlasí“. Pozemky podléhající tomuto ustanovení zákona jsou situovány v rámci návrhu projektu „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“. V době přípravy podkladů pro zadání veřejné zakázky na zpracování pozemkových úprav, nebyl k dispozici žádný závazný podklad, a proto byly pozemky zahrnující tento projekt postaveny mimo obvod pozemkové úpravy. V současné době je na realizaci projektu „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“ vydané pravomocné územní rozhodnutí.
Z původního obvodu byla rovněž vyloučena lokalita „Za sadem“ dle územně plánovací dokumentace určená jako dlouhodobá územní rezerva. V současné době probíhá změna územně plánovací dokumentace, ve které nebude tato lokalita dále vedena jako dlouhodobá rezerva. Na základě této skutečnosti Obec Osek u Rokycan požádala o zahrnutí pozemků v této lokalitě do obvodu pozemkových úprav.
Na základě výše uvedených skutečností a zpracování etapy 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, proběhlo jednání zástupců pobočky se zhotovitelem, zástupcem Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Rokycany, obcí Osek u Rokycan a Litohlavy k upřesnění průběhu obvodu KoPÚ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Realizací dodatečných služeb dojde k efektivnějšímu a ucelenějšímu zpracování mapového díla. Vznikne možnost majetkového vypořádání pozemků zahrnující plánovanou stavbu „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“.
  Zahrnutím lokality „Za sadem“, kde jsou evidovány zemědělské pozemky, pak bude umožněno zlepšení řešení zpřístupnění pozemků vlastníků severně od této lokality. Dojde k vyloučení zemědělské dopravy přes zastavěnou část obce Osek u Rokycan. Současně bude možné propojení cestní sítě z plánu společných zařízení Volduchy. Zde rovněž dojde k vyloučení zemědělské dopravy přes zastavěnou část obce Volduchy z území přiléhajícímu ke k.ú. Osek u Rokycan.
  Dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla na základě nových zjištěných skutečností a jsou nezbytné pro řádné dokončení veřejné zakázky. Nelze je od původní zakázky oddělit a jejich celkový rozsah nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky - § 23 odst.7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 004 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KPÚ pro Plzeňský kraj
nám. G. Píky 2110/8
326 00 Plzeň

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky