Smlouva: smlouva o dílo - Stavba polní cesty C9 v k.ú. Chudčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9787
Evidenční číslo: 748-2019-523101
Datum uzavření smlouvy: 10.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 099 392,92
Cena v Kč vč. DPH: 6 170 265,43
Zadávací řízení: Stavba polní cesty C9 v k.ú. Chudčice

Název (předmět)

smlouva o dílo - Stavba polní cesty C9 v k.ú. Chudčice

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je zpevnění stávající, užívané hlavní polní cesty C9 vedoucí podél Chudčického potoka a areálu zemědělského družstva. Staveniště se nachází na hranici zastavěného území obce Chudčice, délka zpevnění bude 612,80 m, šířka cesty je navržena 4,5 m, tj. 3,5 m asfaltu + 2 x 0,5 m štěrkové krajnice. Kategorie cesty je navržena P 4,5 /30. Konstrukce vozovky je navržena s krytem 40 mm asfaltového betonu ACO 11 (obrusná vrstva), 50 mm asfaltového betonu ACP 16 (podkladní vrstva). V trase cesty budou osazeny dva nové propustky DN 1000,v km 0,0027 a km 0,599. Ke zpřístupnění sousedních pozemků budou vybudovány 3 zpevněné sjezdy a v km 0,290 bude zřízena výhybna se sjezdem. Konstrukce sjezdů i výhybny bude totožná.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty
a provozní soubory:
SO-02 Cesta C9
SO-05 Interakční prvek IP1 – kácení
SO-10 Ostatní a vedlejší náklady

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy