Smlouva: Novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP 3 v k.ú. Trubská, okres Beroun - opakované uveřejnění, původní smlouva ze dne 14.8.2019 neplatná

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9609
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 219 925,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 526 109,00
Zadávací řízení: Novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP 3 v k.ú. Trubská, okres Beroun (a další navazující vodohospodářská opatření)

Název (předmět)

Novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP 3 v k.ú. Trubská, okres Beroun - opakované uveřejnění, původní smlouva ze dne 14.8.2019 neplatná

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Jedná se o novostavbu polní cesty C3 v těsné blízkosti obce Trubská. Polní cesta je navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta P 4,5/20. Polní cesta začíná napojením na silnici III/23612 a dále pokračuje k horizontu. Napojení na silnici III/23612 bude v zářezu. Na polní cestě je navržena jedna výhybna dle požadavku ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Trasa je složena z přímých a prostých kružnicových oblouků, délka trasy je 427,01m. Na konci trasy je navrženo obratiště tvaru T. Vzhledem k výraznému podélnému sklonu jsou navrženy ocelové svodnice.
S novostavbou budou realizovány i vodohospodářské objekty:
SO 003.07.01 Příkop OP3
Na levé straně polní cesty ve směru staničení, je navržen odvodňovací příkop OP3. Tento příkop slouží pro odvodnění zemní pláně i povrchových vod. Svahy příkopu jsou ve sklonu 1:2,5 a ve dně příkopu je osazena betonová zatravňovací tvárnice. Příkop se napojuje na stávající příkop podél silnice III/23612.
SO 003.07.02 Propustek P1
V místě napojení na silnici III/23612 je navržen betonový propustek DN 400. Na vtoku i výtoku je navrženo uložení lomového kamene do betonu. Na výtoku se do obetonování napojuje odvodňovací příkop OP3, který pokračuje do stávajícího příkopu podél silnice III/23612.
SO 003.07.03 Propustek P2
Ve staničení 0,055 00 je na levé straně ve směru staničení navržen podélný propustek v délce 15m a DN 400. Na vtoku i výtoku je navrženo uložení lomového kamene do betonu. Propustek je navržen jako součást odvodňovacího příkopu OP3, který pokračuje do stávajícího příkopu podél silnice III/23612. Propustek je navržen v místě vjezdu na pozemek.
Vyvolané přeložky IS:
SO 006.01 Přeložka vodovodu
Pod polní cestou C3 a odvodňovacím příkopem bude vedena přeložka vodovodu „PV1“ dimenze DN80, materiál PE, která bude připojena stávající vodovod dimenze DN80, materiál PE, stávající vodovod pro obec Trubská.
SO 006.02 Přeložka splaškové kanalizace
Dále bude pod polní cestou vedena přeložka splaškové kanalizace „PK1“ dimenze DN80, materiál PE, která bude napojena na stávající výtlakovou splaškovou kanalizaci dimenze DN80, materiál PE, stávající kanalizace pro obec Trubská.

Započetí stavby je závislé na realizaci Trubská – výměna BTS BE_Trubská Obec IE-12-6008509 (rekonstrukce trafostanice, přeložka sloupu VN). Předpokládaný termín zhotovení červenec 2019) – investor ČEZ Distribuce, a.s. Po provedení této stavby je možno započít plnění veřejné zakázky - Novostavba polní cesty C3 a navazujících vodohospodářských opatření. Předpoklad ukončení je 05/2019. Upozorňujeme, že tuto skutečnost nemůže zadavatel veřejné zakázky ovlivnit. Po ukončení ihned zadavatel vyzve zhotovitele stavby o převzetí staveniště.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy