Smlouva: Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál období 5/2019 - 4/2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9001
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 653 376,00
Cena v Kč vč. DPH: 790 585,00
Zadávací řízení: Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál období 5/2019 - 4/2021

Název (předmět)

Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál období 5/2019 - 4/2021

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál (dále jen „správa bytového fondu“). Jedná se o správu 82 bytových jednotek.

Povinnosti dodavatele (příkazníka) při správě bytového fondu:

a) Zajišťovat provoz nemovitostí v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny, pokud nebude příkazcem určeno jinak.
b) Připravovat podklady (evidenční list bytové jednotky (dále jen „BJ“), předávací protokol, fotodokumentace) popř. předkládat návrhy pro uzavírání, resp. vypovězení nájemních či jiných smluv a jejich dodatků.
c) Předávat BJ do užívání nájemcům a provádět kontrolu dodržování účelu užívání BJ.
d) Předkládat objednateli návrh plánu údržby a oprav, popř. revizí nutných k zajištění správy majetku v následujícím kalendářním měsíci včetně rozpisu předpokládaných finančních nákladů.
e) Zajistit realizaci schváleného plánu údržby a oprav, popř. revizí, nutných k zajištění správy majetku, včetně uzavírání smluv po provedení výběru a odsouhlasení jednotlivých dodavatelů příkazcem.
f) Zajistit havarijní službu s povinností bezodkladně oznamovat příkazci všechny havárie a mimořádné události, rozsah škod a provedená opatření.
g) Zajistit dodávku služeb nutných k provozu bytového fondu a jejich vyúčtování, včetně zpracování celkového ročního vyúčtování nájmu a služeb včetně společných prostor.
h) Kontrolovat početní správnost, kvalitu a úplnost převzatých dodávek, prací a výkonů od smluvních partnerů.
i) Prověřovat správnost a oprávněnost dokladů či jiných písemností zakládajících třetím osobám právo fakturovat příkazci práce, dodávky či výkony provedené na spravovaném majetku a tyto předkládat příkazci.
j) Přebírat, archivovat a aktualizovat stavební, technickou a jinou dokumentaci, vztahující se ke spravovanému majetku v souladu s předpisy upravujícími tyto činnosti.
k) Zajišťovat evidenci a ochranu spravovaného majetku.
l) Pravidelně kontrolovat volné byty a jejich zabezpečení proti vniknutí cizích osob.
m) Podle pokynu příkazce podat zprávu o stavu obstarávaných záležitostí a o stavu spravovaného majetku, a to nejpozději do 15 dnů ode dne vyžádání, pokud nebude stanoveno jinak.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy