Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4622
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 455 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 181 276,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Černíkov u Strakonic a Droužetice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Pozemkovou úpravou se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo dělí a zabezpečí se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nímž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkové úpravy budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny.
Rozsah řešeného území: K.ú. Černíkov u Strakonic - celková výměra území 175 ha, řešené území - 173 ha, neřešené 2 ha.
k.ú. Droužetice - celková výměra území 306 ha, řešené území 225 ha, neřešené 81 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy