Smlouva: Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4027
Datum uzavření smlouvy: 10.03.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 788 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 954 206,00
Zadávací řízení: Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany

Název (předmět)

Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Simtany, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce
č. 13/2014 Sb.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Simtany, Obec Pohled, mimo zastavěné území a dále část k.ú. Stříbné Hory, Obec Stříbrné Hory. Předpokládaná celková výměra řešeného území je v 217 ha. KoPÚ bude řešena s ohledem na ochranu zastavěné části před přívalovými dešti.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti požaduje objednatel, aby po podpisu této smlouvy byl jako první zpracován a odevzdán dílčí fakturační celek 3.1.3 – Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů. Na základě výsledků této analýzy bude případně obvod KoPÚ upraven.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy