Smlouva: Stavba polní cesty HPC6 v k.ú. Dolní Sytová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 257
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 180 525,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 478 435,00

Název (předmět)

Stavba polní cesty HPC6 v k.ú. Dolní Sytová

Stručný popis

Navržená polní cesta HPC6 je umístěna na části parcely p. č. 2600 v k. ú. Dolní Sytová (v majetku Obce Háje nad Jizerou). Začíná napojením na stávající účelovou komunikaci ležící na p. p. č. 1977/3 v k. ú. Dolní Sytová (v majetku Obce Háje nad Jizerou). Pokračuje severním směrem, před koncem své trasy se stáčí doleva – směrem západním a končí napojením na v roce 2014 nově vybudovanou cestu HPC5 (umístěnou také na parcele p. č. 2600).
Účelová polní komunikace HPC6 je navržena jako jednopruhová cesta a je zařazena do kategorie P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m a zpevněnými krajnicemi 0,50 po obou stranách. Vozovka je navržena z penetračního makadamu ve třídě dopravního zatížení V. Celková délka komunikace činí 1198 m. Tloušťka konstrukce vozovky je 480 mm. V trase cesty budou vybudovány 2 výhybny s náběhy a také sjezdy na sousední pozemky. Plocha konstrukce vozovky je 4251 m2, plocha krajnice 1212 m2 (celkem 5463 m2).
Odvodnění cesty od povrchových vod je řešeno jednostranným příčným sklonem do navržených příkopů a také vyspádováním pláně směrem k trativodům. V trase cesty bude vybudováno 5 ks nových propustů včetně vtokových jímek, v místech sníženin s podpovrchovým zamokřením bude zřízeno 12 ks štěrkových drénů, 6 zasakovacích jam a pro svedení dešťové vody bude osazeno celkem 24 ks ocelových svodnic.
V trase cesty bude vysázeno 40 ks keřů (růže šípková) a celkem 31 ks stromů (3 ks jabloň lesní, 10 ks třešeň ptačí, 18 ks jeřáb ptačí).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy