Smlouva: Smlouva k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18124
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 812 256,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 032 829,76
Zadávací řízení: Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy

Název (předmět)

Smlouva k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k odvodnění pozemků pro "oblast Jižní Čechy" v souladu se stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákon (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v souladu s příslušnou částí technických norem (zejména TNV 75 4922, ČSN EN 50 110-1), podle příslušných zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů vč. prováděcích předpisů, vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl) a v souladu s dalšími právními předpisy či rozhodnutími správních úřadů vztahujícími se na péči a provoz těchto vodních děl.
Předmětem plnění je dále poskytování služeb souvisejících se zajištěním odběrných míst elektrické energie a se zajištěním dodávek elektrické energie pro provoz hlavních odvodňovacích zařízení.
Předmětem plnění je dále poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 (dále jen „návrh smlouvy“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy