Smlouva: Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17727
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 572 975,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 113 299,75
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou

Název (předmět)

Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Vilémovice u Ledče nad Sázavou, mimo zastavěné území obce a některé lesní komplexy. Z důvodu změny hranice katastrálního území budou součástí obvodu i pozemky z přilehlých katastrálních území, které jsou změnou hranice dotčeny. Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ je 318 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy