Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Podhradí-Doubrava"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17721
Evidenční číslo: 0059-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 940 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 138 005,00
Zadávací řízení: Výzva č. 33 k podání nabídek v kategorii C4-CB: Údržba HOZ Podhradí - Doubrava

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Podhradí-Doubrava"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb - provedení udržovacích prací v k.ú. Doubrava u Aše, obec Doubrava, ORP Aš, Karlovarský kraj - sečení travního porostu, divokého porostu a vodního rostlinstva, včetně vyhrabání a ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; odstranění náletových křovin včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; odstranění splaveného sedimentu a naplavenin z průtočného profilu HOZ. Na základě výsledků rozborů sedimentu dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, nelze využít sediment k uložení na ZPF, proto bude vysušený sediment naložen a odvezen na Recyklační dvůr Studánka, Studánka 185, Hranice u Aše, v k.ú. Studánka u Aše - tento postup je pro zhotovitele závazný.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,870 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy