Smlouva: Smlouva o dílo - Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17447
Evidenční číslo: 797-2022-504201
Datum uzavření smlouvy: 13.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 650 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 626 500,00
Zadávací řízení: Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby vedlejší polní cesty VPCR 6 v katastrálním území Mířovice v okresu Plzeň – jih v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci prvku z plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mířovice.

Polní cesta VPCR 6 v k. ú. Mířovice leží severním směrem od obce Mířovice a vede v celé délce v trase stávající nezpevněné cesty. Začátek úprav je na křižovatce s místní komunikací u areálu zemědělské společnosti Farm Velenovy s.r.o. Ukončení polní cesty je na hranici katastrálního území Lochousice napojením na stávající zpevněnou komunikaci v k. ú. Lochousice. Stavba bude provedena na pozemcích KN 1304, 1305, 1306, 1307, 1319, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341, 1342, 1347 v k. ú. Mířovice.

Funkce cesty - veřejně přístupné účelové komunikace - je zpřístupnění pozemků, zlepšení prostupnosti krajiny – dojde k propojení obcí Mířovice a Lochousice. Polní cesta bude též využita pro volnočasové aktivity turistiku a cykloturistiku obyvatel přilehlých obcí. Dále je důležitá protierozní funkce polní cesty. Výstavbou dojde k úpravě vodních poměrů v lokalitě.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 101

Vedlejší polní cesta VPCR 6 je navržena jako jednopruhová asfaltová polní cesta s délkou 545 m v kategorii P 4/30. Jízdní pás je 3,5 m (v místě výhyben rozšířen) se zpevněnými krajnicemi o šířce 2 x 0,25 m. Celková šířka v koruně je 4,00 m.

Vozovka včetně výhyben bude provedena s povrchem z asfaltového betonu (ACO 11 tl. 40 mm) s novou konstrukcí o celkové tloušťce konstrukce 0,43 m.

Konstrukce vozovky
Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN 736121
Spojovací postřik PS- E 0,3 – 0,55 kg/m2 ČSN 736129
Ložní vrstva ACP 16+ 70 mm ČSN 736121
Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 150 mm ČSN 736126-1
Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 170 mm ČSN 736126-1

Dle GT posouzení podloží bude provedena sanace formou výměny zeminy tloušťky 0,30 m štěrkovitokamenitou sypaninou frakce 0-125 mm v prostoru rozšířeného tělesa cesty mimo stávající vozovku polní cesty.

Součástí stavebních úprav je také řešení křižovatkového napojení VPCR 6 na stávající místní komunikaci od obce Mířovice, zřízení 5 ks výhyben s různými délkami a rozšířením, zřízení 2 ks hospodářských sjezdů o šířce 8 m.

Součástí bude vybudování 3 ks propustků (první propustek v km 0,25620 z železobetonových trub TZH 60/250 DN 600 mm v délce 7,00 m, druhý propustek - přechod cesty přes Mířovický potok v km 0,27331 z železobetonových trub TZHP DN 1200 mm v délce 8,34 m a poslední propustek v km 0,32430 z železobetonových trub TZH 60/250 DN 600 mm v délce 7,00 m). Všechny propustky budou mít šikmá čela.

Dále bude provedeno odstranění pařezů, sejmutí a následně opětovné rozprostření ornice, terénní úpravy, trvalé dopravní značení.

Odvodnění srážkových vod z povrchu vozovky je do přilehlého terénu. Příčný sklon povrchu vozovky je 2,5 % ve směru přirozeného sklonu terénu. Odvodnění pláně vozovky je příčným sklonem min. 3,0 % do podélných drenáží.

Silniční panely v místě výhybny v prostoru vjezdu do areálu firmy Farm Velenovy budou rozebrány a odvezeny na skládku Obce Ves Touškov.

Na začátku úprav polní cesty v blízkosti stavby ale mimo obvod staveniště leží sdělovací kabel SEK CETIN. V trase cesty dojde ke střetu cca v km 0,062 s vodovodní přípojkou Farm Velenovy a dále cca v km 0,424 dojde ke střetu se vzdušným vedením ZVN společnosti ČEPS a.s..

Součástí realizace bude vyhotovení geometrického plánu na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-82/2021/SML se státním podnikem Povodí Vltavy a další požadavky vyplývající z této smlouvy.

Před zahájením stavby je třeba aktualizovat výskyt inženýrských sítí a před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit polohu všech inženýrských sítí a ověřit kopanými sondami.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy