Smlouva: Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Obora u Kaznějova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15275
Evidenční číslo: 1370-2021-504201
Datum uzavření smlouvy: 15.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 683 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 036 551,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Obora u Kaznějova

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Obora u Kaznějova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako podklad pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na protierozní opatření a zpřístupnění pozemků pomocí polních cest.
Dílo bude dokončováno po dílčích částech, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb. a Metodickým návodem k provádění pozemkových (v aktuálním znění) . Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb, je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 (dále jen „návrh smlouvy“).
V návrhu smlouvy uvedené dílčí části hlavního celku „6.2.1 Revize a doplnění stávajícího bodového pole, b) Návrh na doplnění PPBP (včetně stabilizace dle přílohy č. 12 Katastrální vyhlášky) schválený katastrálním úřadem, elaborát doplnění PPBP.“ a „6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy“ nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky a z tohoto důvodu se neuplatní ani odkazy v textu smlouvy související s touto nerelevantní dílčí částí hlavního celku.
Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že Dodavatelé jsou zcela odpovědni za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace a zejména všech jejích příloh a jakýchkoli vysvětlení zadávací dokumentaci k zadávacím podmínkám. Dodavatelé jsou plně odpovědni i za důkladné prostudování zadávacích podmínek za účelem získání spolehlivých informací ve vztahu ke všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky.

Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ v k.ú. Obora u Kaznějova je 303 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy