Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Pivín O2"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15008
Evidenční číslo: 0059-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 84 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 102 729,00
Zadávací řízení: Údržba HOZ Pivín O2

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Pivín O2"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Pivín, obec Pivín, okres Prostějov, ORP Prostějov, povodí Moravy – vysečení svahů a břehových hran koryta HOZ od divokého porostu, včetně jeho shrabání a uložení na břehových hranách. Následně bude provedeno čištění koryta HOZ od nánosů sedimentu. Odtěžení sedimentů bude provedeno na původní niveletu dna HOZ. V úseku, kde mocnost sedimentu dosahuje 50 cm bude z důvodu splavování svahů koryta při zvýšených hladinách v HOZ svahováním upraven tvar koryta, tak aby byl znovu lichoběžníkový. Veškerý odtěžený sediment bude odvezen a uložen na obecní pozemky p.č. 530/1 a 530/2 v k.ú. Pivín (ZPF) v souladu se zatříděním odpadů dle příslušných právních předpisů a v souladu se stanoviskem odboru životního prostředí a souhlasu obce Pivín. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy