Smlouva: Smlouva o dílo - Výstavba vodních nádrží VN1, VN4 a cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14842
Evidenční číslo: 1161-2021-541101
Datum uzavření smlouvy: 01.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 470 263,07
Cena v Kč vč. DPH: 12 669 018,31
Zadávací řízení: Výstavba vodních nádrží VN1, VN4 a cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Výstavba vodních nádrží VN1, VN4 a cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Vodní nádrž VN1:
Jedná se o rekonstrukci vodního díla - odstranění náletové zeleně, odtěžení sedimentu. Stávající betonové opěrné zdi i původní betonové dno budou ponechány, dojde k přisypání kamenného zásypu s urovnáním líce. Nápustné zařízení bude zřízeno z vývařiště pod výtokovým čelem od vodní nádrže VN4. Prefabrikovaný požerák s betonovým základem. Výpustné potrubí ukončeno betonovým výtokovým čelem, vývařiště tvořené kamenným záhozem, bezpečnostní přeliv - opevnění kamennou rovnaninou. Objem nádrže - 992 m³.
Vodní nádrž VN4:
Navržena na Račím potoce (IDVT 10185304), objem při normálním nadržení 12 780,8 m³, plocha zatopení při max. hladině - 8 613 m². Hráz zemní. Délka hráze je 59,5m, šířka hráze je 3m a max. výška hráze je 3,5m. Vodorys hráze bude opevněn makadamem. Patní drén DN 160 mm o délce 45 m. Železobetonový požerák s betonovým základem. Výpustné zařízení ukončeno betonovým čelem, dále otevřené lichoběžníkové koryto až k vyústění do Kočičího potoka. Korunový bezpečnostní přeliv o délce 10m - 2 železobetonové prahy a kamenná dlažba do betonu. Svah přelivu - kamenná rovnanina.
Polní cesta VC1b:
Rekonstrukce cesty. Napojení na místní komunikaci MK1, ukončení objektem brodu přes Račí potok. Brod - obvodové a příčné prahy, kamenná dlažba. Délka cesty 411 m, kategorie P4,0/20 (šířka jízdního pruhu 3m a 0,5m krajnice). Povrch z penetračního makadamu. Odvodnění cesty podélným a příčným sklonem komunikace a podélnou drenáží. V trase cesty 2 zasakovací jímky, 5 příčných struh, 1 hospodářský sjezd. Jednostranné ozelenění VC1b – 30 ks a ozelenění místní komunikace MK1 – 56 ks. Součástí díla je vybudování 1 výhybny v trase MK1.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy