Smlouva: Smlouva o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ "Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Božice – stírací stroj česlí"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14656
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 650 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 996 500,00
Zadávací řízení: Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Božice – stírací stroj česlí

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ "Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Božice – stírací stroj česlí"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce technologie stíracího stroje česlí a obnovy česlí na vtokovém objektu, včetně navazujícího spodního prahu a plechové přepadové plochy ve stávajících parametrech, systému pro transport a shromažďování shrabků, u závlahové podávací čerpací stanice Božice (ČSP 1), která je součástí závlahové soustavy „Kanál Krhovice-Hevlín“. ČSP 1 se nachází na st. pozemku p. č. 301 v k.ú. Křídůvky, obec Křídlůvky, ORP Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, povodí Moravy. Akumulační nádrž
a navazující vtokový objekt opatřený česly slouží k odběru vody z Náhonu N2. Prostřednictvím ČSP 1 a navazujícího výtlačného potrubí je voda přečerpávána do závlahové nádrže Božice pro další využití k závlahám. Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace. Instalace technologie bude zahrnovat dodávku 1 kusu čistícího stroje česlí s hydraulickým pohonem stírací lišty. Součástí realizace je instalace ovládacího rozvaděče. Stávající nefunkční pásový dopravník shrabků bude nahrazen kovovým žlabem, jehož čištění bude prováděno ostřikem tlakovou vodou dodávanou kalovým čerpadlem, čerpadlo bude
v úpravě, která umožní jeho bezproblémový provoz ve vodě znečištěné pevnými předměty do velikosti 50 mm a bude osazeno na spouštěcím zařízení umožňujícím vyjmutí čerpadla bez nutnosti vyčerpání akumulační nádrže. Svodným žlabem budou shrabky transportovány do standartního nízkého kontejneru umístěného na povrchu terénu v ocelové vaně opatřené zpětným odtokem do akumulační nádrže. Kontejner je součástí dodávky. Kotvení nosné konstrukce stíracího stroje česlí včetně osazení žlabu bude provedeno do stávající betonové konstrukce vtokového objektu a stávající železobetonové lávky.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu
a příslušnosti hospodařit SPÚ a budou realizovány v rámci dotačního programu MZe 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy