Smlouva: SoD - Protierozní mez PEO4 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14463
Evidenční číslo: SPU 253149/2021
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 076 513,06
Cena v Kč vč. DPH: 3 722 580,80
Zadávací řízení: Protierozní mez PEO4 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň

Název (předmět)

SoD - Protierozní mez PEO4 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace protierozní meze PEO 4 v k.ú. Tmaň včetně osázení doprovodnou zelení – interakční prvek IP6 na základě závazného podkladu od zadavatele projektu – „Komplexní pozemkové úpravy Tmaň a Lounín – VII. Plán společných zařízení pro k.ú. Tmaň“ a „Dokumentace technického řešení pro vodohospodářská opatření v k.ú. Tmaň“ – zpracovatel Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno.

V polní trati v lokalitě Habří nacházející se cca 700 m severně od obce Tmaň bude provedena protierozní mez PEO4. PEO4 je navržena s výškou max. 1,8 m nad stávajícím terénem se sklonem čelní stěny 1 : 1,5. Sklon vlastní meze je uvažován 1,0 %. Mez bude zatravněna, podél průsečnice čelní stěny a vlastní meze bude v pruhu šířky cca 5 m osázena doprovodnou zelení tvořenou místně původními druhy dřevin a keřů. Interakční prvek IP6 tak tvoří skladebnou část územního systému ekologické stability (ÚSES) místního významu.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností G-servis Praha spol. s r.o., Třanovského 622/11, 16300 Praha - Řepy, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Dále bude postupováno dle Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru – Rozhodnutí Městského úřadu Králův Dvůr, Stavební úřad Králův Dvůr ze dne 18.9.2019 č.j. VYST-MH/5560/2019 a dle požadavků dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených orgánů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy