Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14435
Evidenční číslo: 1011-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 861 337,50
Cena v Kč vč. DPH: 3 462 218,38
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Raná u Loun, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Raná, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Raná u Loun 942 ha.
Dílo bude dokončováno po dílčích částech, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb. a Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav (v aktuálním znění). Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy