Smlouva: Smlouva o dílo: Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14127
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 655 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 793 094,50
Zadávací řízení: Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Dodávka protipožárního zabezpečení:
a) dodávka a montáž navrženého požárně bezpečnostního zařízení – samozhášecího systému (hasivo plyn) do určených prostor (A004 – telefonní ústředna, 22,50 m3; B220 – UPS, 35,41 m3, baterie 2x40 kWA a B221 – serverovna, 49,70 m3);
b) provedení všech souvisejících staveních prací (zatěsnění dveří);
c) instalace systému detekce a spouštění, naprogramování a napojení na systém EPS v budově.
Ostatní
a) provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění změny č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška“ č. 246/2001 Sb.“), funkční zkouška bude považována za úspěšně provedenou a plnění tak bude objednatelem převzato pouze v případě, že prokáže plnou funkčnost nového systému, včetně ovládání návazných zařízení, a správnou, plnou komunikaci. Zhotovitel bude funkční zkoušku opakovat do doby jejího úspěšného provedení. Pokud ani třetí funkční zkouška nebude úspěšnou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a provést instalaci a zprovoznění systému prostřednictvím třetí osoby a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli v jejich plné výši. O úspěšném provedení funkční zkoušky bude oběma smluvními stranami podepsán protokol;
b) zpracování dokumentace skutečného provedení, zahrnující zejména zpracování technické zprávy, zakreslení do půdorysů;
c) předání těchto dokladů zadavateli:
• návodu na obsluhu a údržbu dodaného zařízení v českém jazyce;
• doklad o montáži;
• prohlášení o vlastnostech, případně o shodě dodaného zařízení;
• doklad o certifikaci dodaného zařízení systému, jako vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení;
• podepsaný protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky.
d) Zaškolení obsluhy na místě instalace, včetně vystavení protokolu
o zaškolení. Zaškolení bude zahrnovat zejména proškolení osob objednatele a dodavatele bezpečnostních služeb v oblasti uživatelského ovládání dodaného nového systému.
Provádění díla se musí řídit platnými ČSN (např. ČSN 34 2710, 73 0875, ČSN EN 54 atd.), vyhláškami (např. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. atd.) a rovněž zásadami výrobců zařízení.
Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je dodavatel povinen odstranit na vlastní náklady.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy