Smlouva: Část 1: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kanina včetně částí k.ú. Mšeno a Velký Újezd

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1312
Datum uzavření smlouvy: 09.06.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 194 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 444 740,00

Název (předmět)

Část 1: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kanina včetně částí k.ú. Mšeno a Velký Újezd

Stručný popis

KoPÚ bude řešena se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření. Předpokládá se změna průběhu katastrální hranice.
Katastr obce Kanina má členitý reliéf terénu, zejména v okrajových částech katastrálního území. V případě přívalových srážek, převyšujících akumulační schopnosti dílčích povodí dochází k rychlému nástupu povodňových průtoků, které způsobují erozi a povodně i na nezemědělských pozemcích. V rámci pozemkové úpravy je nutné navrhnout účinná opatření ke zpomalení odtoku, zmírnění eroze a k zajištění vyšší bezpečnosti i okolních území proti účinkům povodní.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Kanina, mimo zastavěné území. Předpokládaná výměra řešeného území je 392 ha. Z toho v:
k.ú. Kanina 367 ha
k.ú. Mšeno 20 ha
k.ú. Velký Újezd 5 ha
Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav ve znění pozdějších předpisů a metodického návodu k provádění pozemkových úprav (2012). Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy