Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Chelčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1214
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 708 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 277 406,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Chelčice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Chelčice

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chelčice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.. Návrhy KoPÚ bude zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo dělí a zabezpečí se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nímž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Rozsah řešeného území s vyšším podílem sadů je následující: Plocha k.ú.: 445 ha, mimo obvod:14 ha, neřešené: 128 ha, řešené: 303 ha, Porost: 108 ha. Součástí zakázky bude ocenění porostů v sadech znalcem v oboru ovocnářství a oceňování porostů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy