Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1151
Datum uzavření smlouvy: 04.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 999 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 419 879,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dobříkov a Rzy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zakázka není dělena na části ve smyslu § 98 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každé katastrální území).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření. K dispozici bude digitální model reliéfu ČR min. 4. generace (DNMR 4G).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy