Smlouva: Rámcová dohoda na VZ: Ekologický audit

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10952
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 900 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 089 000,00
Zadávací řízení: Ekologický audit

Název (předmět)

Rámcová dohoda na VZ: Ekologický audit

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Morava. A to na základě potřeb dle § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, pro období 2020 -2021.
Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky poskytování služeb jsou uvedeny v příloze č. 5 – návrh Rámcové dohody.
Dohoda vymezuje podmínky týkající se jednotlivých dílčích plnění (dále jen „dílo“) a postup při uzavírání následných, dílčích objednávek díla (dále jen „objednávka“).
• Dílem se rozumí povinnost zhotovitele vypracovat ekologický audit pro potřeby § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů u majetku ve vlastnictví státu, se kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad.
• Objednávkou se rozumí písemný dokument (prokazatelně převzatý a odsouhlasený zhotovitelem), na jehož základě zhotovitel převezme závazek realizovat jednotlivá díla dle konkrétních požadavků Objednatele (Příloha č. 1 dohody).
Služby budou poskytovány ihned po uzavření rámcové dohody na základě objednávek
dle aktuálních potřeb objednatele, resp. ihned po účinnosti rámcové dohody / objednávek (podléhají-li uveřejnění), tj. po uveřejnění v registru smluv.
Zakázka na základě rámcové dohody uzavřená s více dodavateli bude zadávána kombinací postupů:
a) bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody (tzv. „kaskáda“)
b) s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody (tzv. „minitendr“)

• V případech, kdy je kvalifikovaný odhad ceny na vypracování ekologického auditu do 50 000,- Kč bez DPH nebo roven 50 000,- Kč bez DPH, objednatel využije tzv. princip „kaskády“.
• Objednatel písemně vyzve k akceptaci Objednávky (za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení považuje i e-mailová komunikace) vždy toho dodavatele, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako první v pořadí, odmítne-li tento dodavatel Objednávku akceptovat, vyzývá objednatel dalšího dodavatele v pořadí, ve kterém se umístil při uzavírání rámcové dohody.
• Lhůta pro akceptaci objednávky je maximálně tři pracovní dny, pokud není v objednávce stanovena lhůta delší. Lhůtu pro akceptaci objednávky může objednatel na základě písemné žádosti dodavatele prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty musí být doručena před tím, než uplyne lhůta pro akceptaci.
• Písemné potvrzení přijetí Objednávky dodavatelem (za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení považuje i e-mailová komunikace) je považováno za její akceptaci
a závazek plnění podle Rámcové dohody.
• V případě, že vybraný zhotovitel nepotvrdí ve lhůtě pro akceptaci objednávku, má se za to, že jí odmítnul. Za odmítnutí se považuje také nečinnost – nereagování ve lhůtě pro akceptaci. Objednatel následně vystaví písemnou Objednávku dodavateli, který se umístil jako další v pořadí. Obdobným způsobem postupuje objednatel až do doby oslovení dodavatele, který se při uzavírání rámcové dohody umístil jako poslední
v pořadí.
• V případech, kdy je kvalifikovaný odhad ceny na vypracování ekologického auditu nad 50 000,- Kč bez DPH, objednatel využije tzv. princip „minitendr“.
• Objednatel písemně vyzve dodavatele, s nimiž je uzavřena rámcová dohoda, k vypracování nabídky na vymezené dílo. Dodavatel při vypracování takové nabídky musí vycházet z nabídkových cen, které dodavatel uvedl v rozpočtu projektových prací, jež je přílohou rámcové dohody. Dodavatel zpracuje nabídku, která bude rovna nebo nižší cenám položek uvedených v rozpočtu projektových prací. Po vyhodnocení objednatel uzavře objednávku s dodavatelem s nejvýhodnější cenou. Nebude-li však dodavatel Objednávku akceptovat, vyzývá objednatel dalšího dodavatele v pořadí,
ve kterém se umístili v pořadí nabídek.
• Lhůta pro akceptaci objednávky je maximálně tři pracovní dny, pokud není v objednávce stanovena lhůta delší. Lhůtu pro akceptaci objednávky může objednatel na základě písemné žádosti dodavatele prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty musí být doručena před tím, než uplyne lhůta pro akceptaci.
• Písemné potvrzení přijetí Objednávky dodavatelem (za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení považuje i e-mailová komunikace) je považováno za její akceptaci
a závazek plnění podle Rámcové dohody.
Stanovisko MŽP je požadováno vždy k již vypracovanému ekologickému auditu, nikoli jako součást odhadu nákladů na provedení díla.
Rámcová dohoda bude uzavřena s prvními třemi (příp. dvěma) dodavateli.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy