Výzva k podání nabídky na plnění koncese malého rozsahu na provozování kantýny
Datum poslední změny 10.10.2023 14:42:13

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o zahájení veřejné zakázky na koncesi malého rozsahu ve smyslu § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) s názvem:

Provozování kantýny pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu

Jedná se tedy o koncesi malého rozsahu zadávanou mimo režim ZZVZ. Tato koncese malého rozsahu na provozování kantýny není zadávaná v koncesním, ani v jiném druhu zadávacího řízení ve smyslu ZZVZ.

Výzva k podání nabídky a koncesní dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ (spucr.cz)

Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění ve dnech 16.10.2023 a 18.10.2023.

Setkání zájemců o prohlídku se zástupcem zadavatele bude vždy v 10:00 hod. na recepci sídla zadavatele na adrese: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

Lhůta pro podání nabídek končí 25.10.2023 v 10:00 hodin.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace