Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků v rámci ložisek nerostných surovin
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků nacházejících se na ložiscích
nerostných surovin pro převody dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 odst. 3, písm. b), d) zákona č. 229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, převody dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 150/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. dle ustanovení § 20 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a dále pro účely stanovení výše pachtovného
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: podatelnu Státního pozemkového úřadu na adrese
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha
Kontakt: Ing. Přemysl Kubík
e-mail: p.kubik@spucr.cz
tel: 729 922 247
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.06.2024 17:00
Datum zahájení: 05.06.2024 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: