Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba, která byla zahrnuta do realizace PSZ navrženého v KoPÚ Stará Ves n. Ondřejnicí. Akumulační prostory AP3 a AP4 jsou vodohospodářská opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při extrémních přívalových srážkách nebo při rychlém tání a k ochraně zastavěného území obce, částečnou řízenou regulací odtoku dešťových vod přispějí k ochraně vodního režimu a ke zlepšení životního prostření významných krajinných prvků a přilehlých zemědělských pozemků, přístup k nim bude zajištěn polními cestami C38 a C146. Realizací polních cest C38 a C146 dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty, tak i pro majitele přilehlých pozemků, k odklonění zemědělské dopravy mimo obec a k potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, které jsou způsobeny především erozní činností povrchové vody. Provedením náhradní výsadby dojde ke zvýšení ekologické krajiny.
Výstavba akumulačních prostor AP3 a AP4 je podmíněna výstavbou polních cest C38 a C146 z důvodu nutnosti využití výkopu z těchto objektů pro realizaci násypu polní cesty C38 a zhotovení přehrážky akumulačního prostoru AP3.
V rámci realizace je nutno doplnit podrobný geotechnický průzkum.
Místo plnění: Frýdek-Místek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Přemysl Ulrich
e-mail: p.ulrich@spucr.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 06.05.2024 09:00
Datum zahájení: 03.04.2024 13:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):