Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Svrabov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Svrabov, mimo zastavěné území obce. Celková předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je 359 ha. Vzhledem k výškovým rozdílům, vysokému zornění, umístění k.ú. v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Jordán a vysoké erozní ohroženosti daného k.ú. se předpokládá nutnost zapracování rozsáhlých protierozních opatření do návrhu KoPÚ, podkladem bude Studie protierozní a protipovodňové ochrany povodí vodní nádrže Jordán (VÚMOP 2010).
Místo plnění: Jihočeský kraj
Tábor
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Ing. Hana Fornbaumová
e-mail: h.fornbaumova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.04.2024 09:00
Datum zahájení: 19.02.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):