Formulář F20 - Oznámení o změně

Název formuláře Oznámení o změně
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2022-047483


Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název:
Spisové číslo: 2
II.1.2) Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 1, 2
II.1.3) Druh zakázky
II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky
 (bez DPH)
Hodnota:
(Uveďte celkovou hodnotu veřejné zakázky. Informace o jednotlivých zakázkách uveďte v oddíle V)
nebo
Nejnižší uvažovaná nabídka:
/ Nejvyšší uvažovaná nabídka:
Měna:
(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota za celou dobu jejich trvání)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

II.2) Popis

II.2.1) Název: 2
Část zakázky č.: 2
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
Hlavní kód CPV: 1
Doplňkový kód CPV: 1, 2

II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: 1
Hlavní místo dodání nebo plnění:
II.2.4) Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb)
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících:
 
nebo
Doba trvání v dnech:
nebo
Začátek:
(dd.mm.rrrr)
Konec:
(dd.mm.rrrr)
směrnice 2014/24/EU – V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:
směrnice 2014/25/EU – V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie
Identifikujte projekt:

Oddíl IV: Řízení

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.:
Část zakázky č.: 2
Název:

V.2) Zadání zakázky/udělení koncese

V.2.1) Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
(dd.mm.rrrr)
V.2.2) Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů
V.2.3) Název a adresa dodavatele/koncesionáře 1
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik
(MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
 (v době uzavření smlouvy; bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky:
Měna:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace: 2

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:

21.11.2022

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1) Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 1, 2
II.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
Hlavní kód CPV: 1
Doplňkový kód CPV: 1, 2

VII.1.3) Místo plnění
Kód NUTS: 1
Hlavní místo dodání nebo plnění:
VII.1.4) Popis zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb)
VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících:
 
nebo
Doba trvání v dnech:
nebo
Začátek:
(dd.mm.rrrr)
Konec:
(dd.mm.rrrr)
směrnice 2014/24/EU – V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:
směrnice 2014/25/EU – V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:
VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
(bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese:
Měna:
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů
VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře 1
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik
(MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)

VII.2) Informace o změnách

VII.2.1) Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):
VII.2.2) Důvody změny
Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:
VII.2.3) Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH:
Měna:
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH:
Měna:
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní