Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace společných zařízení, které jsou v projektových dokumentacích rozděleny na objekty:
- PD - revitalizace
V rámci SO01 LBC1 dojde k realizaci biocentra, jehož součástí je revitalizace stávajících dřevin, nová výsadba zeleně, založení revitalizačního koryta s tůněmi a obnova historické nádrže s revitalizační funkcí. Bude zřízeno revitalizační koryto Borotínského potoka v délce 209 m včetně tůní T1 –T6 a trubního propustku v km 0,015 revitalizačního koryta.
V rámci SO02 LBC2 je navržena realizace biocentra, zahrnující revitalizaci stávajících dřevin a novou výsadbu zeleně. V korytě Borotínského potoka jsou navržena opatření pro zprůtočnění, zajištění ideální nivelety a stabilizaci koryta toku.
V rámci SO03 LBK2 je navržen biokoridor, který zahrnuje revitalizaci stávajících dřevin a novou výsadbu zeleně.
PD - Polní cesty:
SO101 Polní cesta Pv51
Jedná se o úpravu stávající polní cesty v k.ú. Borotín u Boskovic v km 0,000 – 0,537. Kategorie cesty je P3,5/30 se štěrkovým povrchem o celkové hloubce vozovky celkem 400 mm, šířce 3,5 m bez krajnic. V trase cesty jsou navrženy 3 výhybny (v km 0,160-0,192; 0,397-0,429; 0,500-0,532). Součástí stavby polní cesty je cestní rigol 2 x, záchytný příkop, cestní brod.

SO102 Polní cesta Pv52
Jedná se o úpravu stávající polní cesty v k.ú. Borotín u Boskovic v km 0,000 – 0,456. Součástí stavby bude cestní rigol (hloubka 0,1 m, podélný sklon 1%, dlážděný do lože z betonu z lomového kamene tl. 250 mm), cestní brod (délka 7,0 m, hloubka 0,3m podélný sklon 3% z lomového kamene do betonu), cestní příkop (délka 34 m, hloubka 0,9m, podélný sklon 1%). Kategorie cesty je P3,5/30 se štěrkovým povrchem o celkové hloubce vozovky celkem 400 mm, šířce 3,5 m bez krajnic.

SO103 Polní cesta Pv53
Cesta je v km 0,000 – 0,527 navržena jako jednopruhová polní cesta s MZK krytem, typu P3,0/30 pro třídu dopravního zatížení VI – velmi lehké s předpokládanou návrhovou úrovní poškození vozovky D2. V celé délce úpravy cesty je minimální šířka cesty v koruně 3,0 m. V km 0,204 – 0,236 je navržena výhybna.
Podél polních cest Pv51, Pv52, Pv53 bude realizován interakční prvek IP6.
SO104 Polní cesta Pv11
Cesta je navržena v km 0,000 – 0,055 jako jednopruhová polní cesta s MZK krytem, typu P3,5/30 pro třídu dopravního zatížení VI s předpokládanou návrhovou úrovní poškození vozovky D2. Po obou stranách polní cesty Pv11 bude lokální biocentrum LBC 1.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Jarmila Garlíková
e-mail: j.garlikova@spucr.cz
tel: +420 725 548 180
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 03.08.2020 09:00
Datum zahájení: 26.06.2020 06:34
Odpovědné zadávání: