Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení TDS a BOZP HPC2 k.ú. Arnoltice
Odesílatel Jitka Blehová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2019 14:12:28
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě obdržené Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.1.2019,
informuje zadavatel veřejné zakázky s názvem „TDS a BOZP HPC2 k.ú. Arnoltice“
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Dotaz:
„Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dobu plnění služeb. Zahájení je předpoklad 15.3.2019 a
konec????? Bez této informace nemůžeme zakázku nacenit.“
Odpověď
Plnění služeb TDS a koordinátora BOZP je do vydání kolaudačního souhlasu. Zadavatel uzavře se
zhotovitelem realizace díla smlouvu o dílo s termínem dokončení kompletního díla včetně
kolaudace nejpozději do 30. 9. 2019 s dílčím termínem dokončení stavebních prací nejdéle do 1. 8.
2019.
S pozdravem


Přílohy
- vysvětlení zd 1.pdf (206.25 KB)