Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a část k.ú. Chotějovice
Odesílatel Věra Krejzová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2016 10:57:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a část k.ú. Chotějovice“, poskytuje dodavatelům v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z vlastního podnětu.

V zadávací dokumentaci bodu 10.1. hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky, u kritéria hodnocení č. 2 je uvedeno, že délka záruční lhůty bude hodnocena součtem délek záruční lhůty pro obě KoPÚ. Zadavatel uvádí do souladu se zadávací dokumentací, přílohu č. 1 - krycí list nabídky, bod IV, který byl doplněn o součtový řádek pro hodnocení kritéria. Zadavatel provedl dnešního dne na profilu zadavatele výměnu přílohy č. 1 krycí list nabídky.

Ostatní přílohy zadávací dokumentace i vlastní zadávací dokumentace zůstávají beze změn.


V Teplicích dne 02.12.2016


Přílohy
- 1) Krycí list nabídky 2.12.2016.docx (40.19 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (300.70 KB)