Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 1 – KoPÚ v k.ú. Pohledy
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2022 11:40:11
Předmět Vysvětlení Zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Byla zjištěna chyba v psaní v Zadávací dokumentaci v čl. 9.1 , kde zadavatel stanovil pravidlo pro výpočte mimořádně nízké nabídkové. Správně znění popsaného výpočtu mimořádně nízké nabídkové ceny, který je uvedený v čl. 9.1 je:
Mimořádně nízká nabídková cena:
V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů
z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny stanovuje toto pravidlo:
Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována taková cena, která se bude lišit
o více než 20 % od průměru nabídkových cen a současně o více než 20 % od předpokládané hodnoty díla (bez předpokládané maximální hodnoty změn závazku ze smlouvy, vyhrazených podle § 100 odst. 1 zákona, uvedených v čl. 17.4 a čl. 3.6 návrhu smlouvy o dílo, jejíž hodnota činí 20 % (nikoli 10 %, jak omylem došlo k přepisu při přípravě ZD) předpokládané hodnoty díla). Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována dle tohoto pravidla v případě, že v zadávacím řízení podají nabídku alespoň 3 účastníci. Bez ohledu na toto pravidlo bude zadavatel vždy posuzovat nabídkové ceny rovněž individuálně ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky.
Dodavatelé ocení všechny položky uvedené v položkovém výkazu činnosti. Oceněním položky se rozumí stanovení jednotkové ceny v Kč bez DPH hodnotou vyšší než 0 Kč.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.