Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – cesta C3
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2021 11:49:55
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
zasíláme vyjádření k dotazu.

Dotaz:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
V rámci zadávací dokumentace k Zakázce je příloha nazvaná smlouva o dílo na zhotovení stavby, přičemž v jejím čl. XII. jsou odstavce 22 – 29 představující jednotlivé smluvní pokuty za porušení smluvních povinností v čl. VII téže smlouvy. Předpokládaná hodnota Zakázky je 8 958 000 Kč bez DPH. Smluvní pokuty jsou uváděny v řádech jednotek miliónů Kč či vyšších stovek tisíc korun za každé jednotlivé porušení povinnosti, což je s ohledem na hodnotu Zakázky a ve srovnání s téměř totožnými veřejnými zakázkami na stavební práce stejného Zadavatele několikanásobně více než je obvyklé. U obdobných zakázek stejného Zadavatele se v rámci zadání v rámci výše uvedených Smluvních pokut řeší smluvní pokuty nejčastěji v řádech desítek tisíc korun za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele.
Jsme přesvědčeni o tom, že Zadavatelem stanovená výše smluvních pokut v čl. XII. odst. 22 – 29 smlouvy o dílo na zhotovení stavby je nepřiměřeně vysoká a měla by být s ohledem na jiné veřejné zakázky stejného Zadavatele na stavební práce, alespoň o desetinný řád nižší.
Ze zadávací dokumentace k Zakázce nevyplývá, že je k této Zakázce čerpána dotace z fondů EU, které by možná vyžadovaly stanovení vyšší smluvní pokuty za nedodržení některých smluvních povinností, ale to není tento případ. Není nám známo, proč se Zadavatel uchýlil k takto přísnému stanovení výše smluvních pokut oproti obdobným veřejným zakázkám téhož Zadavatele.
Je třeba uvést, že Zadavatel je povinen postupovat v souladu se zásadou přiměřenosti podle § 6 odst. 1 ZZVZ a principy 4E, kdy by nemělo být účelem omezit možný okruh na velmi malý počet účastníků nebo tím enormně navyšovat nabídkové ceny, když by se ani spolehlivý účastník naší velikosti nemohl z tohoto důvodu zadávacího řízení účastnit.
Z výše uvedeného požadujeme, aby Zadavatel snížil výši smluvních pokut uvedených v čl. XII. odst. 22 – 29 smlouvy o dílo na zhotovení stavby alespoň o jeden desetinný řád.

Odpověď:
Zadavatel prověřil i přes pozdní doručení žádosti o vysvětlení stanovené smluvní pokuty v čl. XII. odstavce 22 – 29 a došel k závěru, že se nepohybují v řádech jednotek miliónů korun či vyšších stovek tisíc korun za každé jednotlivé porušení povinnosti. Smluvní pokuty se pohybují v jednotkách desítek tisíc korun či maximálně jedno sto tisíc korun, což zadavatel považuje vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky za přiměřené nastavení. Zadavatel dále porovnal stanovení smluvních pokut s několika jinými veřejnými zakázkami obdobného předmětu plnění, které proběhly v nedávné době a zjistil, že hladina výše smluvních pokut je přibližně podobná či se liší pouze o několik málo desítek tisíc korun. Závěrem zadavatel dodává, že neshledal důvod pro úpravu smluvních pokut u uvedené veřejné zakázky.
Současně zadavatel upozorňuje, že žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je nutné doručit zadavateli ve lhůtě nejméně 7 pracovních dnů před koncem lhůty, tak jak je uvedeno v ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v zadávací dokumentaci.