Veřejná zakázka: Zajištění provádění správy administrativní budovy ústředí Státního pozemkového úřadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6030
Systémové číslo: P15V00004360
Počátek běhu lhůt: 19.11.2015
Nabídku podat do: 26.11.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění provádění správy administrativní budovy ústředí Státního pozemkového úřadu
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V oblasti výroby tepla a teplé užitkové vody zajišťovat provoz kotelen a to především:
• Zabezpečovat provoz tepelných zařízení tj. plynových kotelen a zařízení k ohřevu TUV (kotelna v budově A má 4 závěsné kotle o celkovém výkonu 180 kW a kotelna v budově B má 3 kotle o celkovém výkonu 540 kW) a zajišťovat veškeré úkony spojené s provozováním tepelných zdrojů, včetně zajišťování oprav, v návaznosti na platnou legislativu a s ohledem na případné požadavky objednatele.
• Provádět periodické kontroly a nastavení všech funkcí kotelen dle návodů k obsluze a provozních řádů.
• Vedení předepsané evidence o provozu podle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.
• Komplexní provozování kotelen, vč. vedení provozního deníku a příslušné písemné agendy a činností, vyplývajících z bezpečnostních, požárních a hygienických norem a předpisů.
• Udržování čistoty a pořádku, vč. udržování stavu barevného a štítkového značení v kotelnách v souladu s předpisy.
• Zajišťování odborných prohlídek a revizí podle platných předpisů a odstranění zjištěných závad v termínech stanovených v závěrech revizních zpráv, tj.:
- odborná prohlídka 1x ročně podle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.
- revize plynových zařízení dle ČSN 386405 1 x za 3 roky
- kontrola plynových zařízení v mezidobí mezi revizemi 1 x ročně podle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 Sb.
- revize elektroinstalace dle ČSN 343800 1x ročně za 3 roky
- revize tlakových nádob dle ČSN 690012
- revize detektoru plynu
• Zajištění kominických prací mimo prací určených zvláštnímu předpisy (dle vyhlášky 111/81 Sb. 4 x ročně).
• Jménem odběratele plnit povinnosti stanovení zákonem č. 86/2002 Sb., o správě ochrany ovzduší a o poplatcích za jeho znečišťování vč. zajišťování autorizovaného měření emisí.
• Informovat objednatele o výpadcích a haváriích v dodávce tepla a teplé užitkové vody vč. předkládání návrhů na opatření vedoucích k zajištění hospodárného provozu a bez poruch.
• Sledování měsíční spotřeby médií a zajištění kalibrace plynových čidel na metan 1 x ročně.
• Součinnost při reklamačních řízeních a kontrolní činnosti při provádění reklamačních i běžných oprav.
• Zajištění činnosti havarijní služby, kdy poruchy a havárie budou odstraněny na základě vlastního zjištění nebo na základě ohlášení ze strany objednatele. V rámci havarijního zásahu budou provedeny práce, které zabrání vzniku dalších škod a zamezí ohrožení zdraví osob. O provedeném zásahu bude proveden zápis, který bude přílohou faktury za tyto práce.
• Nejméně 3 x týdně pracovníci zhotovitele provedou fyzickou prohlídku všech zařízení. Při zahájení a ukončení topné sezóny provedou důkladnou kontrolu celého systému, tj. včetně:
- kontroly těsnosti rozvodů ÚT, TUV, vč. armatur s dotěsněním případných netěsností,
- kontroly funkčnosti armatur a komínového tělesa,
- kontroly těsnosti plynových rozvodů a zařízení kotelny.
V oblasti provozní zejména zajistit:
• Provádění pravidelných prohlídek nemovitostí z hledisek stavebně technického stavu konstrukčních prvků, domovních instalací a zařizovacích předmětů a dále z hlediska pořádku v objektu a informování o zjištěných nedostatcích a závadách.
• Podle požadavku objednatele zajistit provádění oprav a udržování nemovitosti a jejich částí v celé škále nutných profesí, a to i prostřednictvím třetích osob, aby byl uchován řádný bezporuchový a bezpečný provoz nemovitostí.
• Provádění odstraňování bezodkladných havárií a oprav, ohrožujících majetek či životy zaměstnanců v nutných profesích, a to nonstop, včetně víkendů a svátků.
• Přebírání jednotlivých dodavatelských prací či služeb, jejich odsouhlasení, případně uplatnění reklamací záručních vad.
• Zajišťování poskytování servisu a informování odpovědných osob ve věci provozu nemovitosti.
V oblasti technické zejména zajistit:
• Preventivní technické prohlídky domovních instalací a zařízení v souladu s platnými technickými předpisy.
• Předepsané periodické revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými předpisy a normativy v jimi stanovených termínech odběratele.
• Odstranění závad zjištěných při periodických i jednorázových revizích.
• Spolupráci s příslušnými orgány při stanovení rozsahu případných škod na nemovitostech.
• Provádění technického dozoru během realizace dodavatelských prací.
V oblasti evidenčních zejména zajistit:
• Evidování stavebně – technických stavů spravované nemovitosti.
• Evidování objednávek veškerých oprav a udržovacích prací na nemovitosti.
• Evidování přehledů, plánů a termínů povinných revizí vyhrazených technických zařízení nemovitosti a dalších provedených revizí a odborných posudků zařízení a vybavení nemovitosti.
• Sjednání diagramů a rozpis fondu pro odběr elektrické energie včetně jejich dodatků či změn možných dle platných předpisů, sledovat a využívat termíny jejich možných úprav.
• Evidování veškeré další agendy související s provozem a správou objektů (provozní knihy vybraných zařízení apod.)
V oblasti kontrolní zejména:
• Provádění pravidelní kontroly směřující především k zajištění bezproblémového provozu objektu, vč. dodávek služeb souvisejících s užíváním objektů (tj. především externí úklidy, dodávky elektrické energie, vodné a stočné, dovoz odpadu, výtahy, STA apod.) Především pak na kontrolu prací realizovaných na základě smluvních vztahů či objednávek včetně účasti na jejich převzetí.
• Dbát na dodržování předepsaných lhůt a termínů kontrol a revizí a na případném odstraňování zjištěných závad.
Drobné opravy vnitřního vybavení:
• Provádění drobných oprav nábytku (včetně příležitostného stěhování apod.)
Zajišťování skartace papíru:
• Provádění každodenní skartace tříděného papíru a obalových materiálů.
• Obslužná doba se stanovuje v pracovní dny na dobu od 7:30 hod do 15:30 hod. s tím, že v mimopracovní dobu je zajištěn nonstop provoz oznamovací činností pro havárie vodoinstalací, plynoinstalací, elektroinstalací, kanalizací, rozvodu UT, včetně vyprošťování z výtahů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: zadáváno v e-tržišti
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky