Veřejná zakázka: 3. část – „Zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj a Vysočina“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24760
Systémové číslo: P19V00002347
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování dokumentace vodního díla
Datum zahájení: 29.05.2019
Nabídku podat do: 10.06.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 3. část – „Zpracování dokumentace vodního díla – Zlínský kraj a Vysočina“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dokumentace vodního díla musí splňovat náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména její přílohu č. 14 „Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“, která je nedílnou součástí smlouvy
o dílo jako Příloha č. 1 Specifikace díla.
Dotčená stavba, včetně souvisejícího území a objektů, budou zhotovitelem výškopisně a polohopisně zaměřeny a to ve výškovém systému BALT p. v. a souřadnicovém systému JTSK. Podkladem pro výškopisný a polohopisný plán bude katastrální mapa (DKM, KMD).

Další požadavky a podmínky zadavatele:
• Součástí pasportu stavby bude posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni na základě Vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. Hodnocení bude provedeno v souladu s ČSN 75 2935 „Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni“ (nutno použít pokud je možné údaje z ČMHÚ).
• Pasport bude zpracován v souladu s Vyhláškou č. 432/2001 Sb., o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
• Pokud předmětné vodní dílo vyžaduje manipulační řád, nebo pokud je manipulační řád vyžádán přímo vodoprávním úřadem je zhotovitel povinen tento manipulační řád pro příslušné vodní dílo zpracovat a nechat schválit od vodoprávního úřadu podle ustanovení §115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• Předmětem díla je dále podání žádosti a získání ověření podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodatečně pořízené zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního díla.
• Předmětem díla je dále podání žádosti a získání povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a bod zákona č. 254/254 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci, k jinému nakládání s nimi (optimalizace vodního režimu).
• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.).
• PD by měla zahrnovat zaměření stavby, zákres stavby do mapy KN z důvodu identifikace vlastnických vztahů, stavebnětechnickou dokumentaci v rozsahu pasportu, údaje ČHMÚ pro vypracování posouzení bezpečnosti VD při povodni.
Veškeré podklady potřebné pro pasportizaci vodního díla (např. data od ČHMÚ, zaměření stavby atd.) zajišťuje Zhotovitel na své náklady.
V případě nutné potřeby je možné prodloužit termín odevzdání pasportů o čas potřebný k získání dat od ČHMÚ. O takové časové prodlevě musí Zhotovitel informovat Objednatele a zároveň doložit kdy o data žádal a kdy je obdržel.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek jako Příloha č. 4 (dále jen „návrh Smlouvy o dílo“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 180 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky