Veřejná zakázka: Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál období 5/2019 - 4/2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24305
Systémové číslo: P19V00001892
Evidenční číslo zadavatele: SP9857/2019-571101
Datum zahájení: 23.04.2019
Nabídku podat do: 06.05.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál období 5/2019 - 4/2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál (dále jen „správa bytového fondu“). Jedná se o správu 82 bytových jednotek.

Povinnosti dodavatele (příkazníka) při správě bytového fondu:

a) Zajišťovat provoz nemovitostí v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny, pokud nebude příkazcem určeno jinak.
b) Připravovat podklady (evidenční list bytové jednotky (dále jen „BJ“), předávací protokol, fotodokumentace) popř. předkládat návrhy pro uzavírání, resp. vypovězení nájemních či jiných smluv a jejich dodatků.
c) Předávat BJ do užívání nájemcům a provádět kontrolu dodržování účelu užívání BJ.
d) Předkládat objednateli návrh plánu údržby a oprav, popř. revizí nutných k zajištění správy majetku v následujícím kalendářním měsíci včetně rozpisu předpokládaných finančních nákladů.
e) Zajistit realizaci schváleného plánu údržby a oprav, popř. revizí, nutných k zajištění správy majetku, včetně uzavírání smluv po provedení výběru a odsouhlasení jednotlivých dodavatelů příkazcem.
f) Zajistit havarijní službu s povinností bezodkladně oznamovat příkazci všechny havárie a mimořádné události, rozsah škod a provedená opatření.
g) Zajistit dodávku služeb nutných k provozu bytového fondu a jejich vyúčtování, včetně zpracování celkového ročního vyúčtování nájmu a služeb včetně společných prostor.
h) Kontrolovat početní správnost, kvalitu a úplnost převzatých dodávek, prací a výkonů od smluvních partnerů.
i) Prověřovat správnost a oprávněnost dokladů či jiných písemností zakládajících třetím osobám právo fakturovat příkazci práce, dodávky či výkony provedené na spravovaném majetku a tyto předkládat příkazci.
j) Přebírat, archivovat a aktualizovat stavební, technickou a jinou dokumentaci, vztahující se ke spravovanému majetku v souladu s předpisy upravujícími tyto činnosti.
k) Zajišťovat evidenci a ochranu spravovaného majetku.
l) Pravidelně kontrolovat volné byty a jejich zabezpečení proti vniknutí cizích osob.
m) Podle pokynu příkazce podat zprávu o stavu obstarávaných záležitostí a o stavu spravovaného majetku, a to nejpozději do 15 dnů ode dne vyžádání, pokud nebude stanoveno jinak.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 688 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky