Veřejná zakázka: Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10183
Systémové číslo: P16V00003768
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11954/2016-504204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644846
Na základě předběžného oznámení:
Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 24.10.2016 12:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty PC09 a výstavba polní cesty PC12.
PC09 vede od Ctiboře severovýchodním směrem až k silnici III/19844 na níž je napojena. Polní cesta PC 09 je navržena jako dvoupruhová polní cesta kategorie P 6/40. Šířka vozovky je 5,00 m + 2 x 0,5 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá se střechovitým příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce cesty zachováno stávající, je navrženo pročištění příkopu od nánosů a vykácení dřevin v něm rostoucích, svahy budou zatravněny. Na konci cesty jsou příkopy po obou stranách zaústěny do silničního příkopu vedoucího podél silnice III/19844. V rámci stavby je navrženo 8 nových propustků, 5 k celkové rekonstrukci, 7 stávajících bude pročištěno a opraveno a 1 je určen k demolici. Cestu 2x kříží podzemní vedení VTL plynovodu. V místě křížení budou podélně s osou cesty uloženy ŽB silniční panely 3000 x 1500 x 150 mm. Dno příkopu bude zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože. V km 1,08383 kříží cesta podzemní vodovod. Dno příkopu bude v místě křížení zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože.
PC12 vede od Ctiboře jižním směrem k bezejmennému rybníku, se začátkem cesty u PC09. Na konci cesty je navrženo úvraťové obratiště.
Polní cesta PC 12 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 3/30. Šířka vozovky je 3,00 m. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je navržen z kaleného štěrku. Odvodnění části cesty je řešeno příčným sklonem do pravostranného příkopu, profil koryta bude v délce 3,75 m opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do betonového lože tl. 0,15 m. Zbylá část cesty bude odvodněna příčným sklonem volně do okolního terénu. Pro odvodnění pláně je v tomto úseku navržena podélná drenáž. Vyústění drenáže bude opevněno betonovým čelem. Součástí výstavby jsou 2 stávající propustky, u kterých je navržena celková rekonstrukce vtokového čela a pročištění. V trase cesty je navrženo celkem 7 hospodářských sjezdů a 2 výhybny.
Součástí výstavby je pokácení, výsadba a přesazení doprovodné zeleně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 19 759 119 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky