Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602031039676


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Identifikační číslo:
01312774
Poštovní adresa:
U Nisy 745/6a
Obec:
Liberec
PSČ:
46057
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Tel.:
+420 727956786
K rukám:
Věra Hejtmánková
       
E-mail:
v.hejtmankova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.spucr.cz/vz00008175
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
zemědělství

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice a Horní Pertoltice
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika, Liberecký kraj, Obec Pertoltice, k.ú. Dolní Pertoltice a Horní Pertoltice
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dolní Pertoltice a v k.ú. Horní Pertoltice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předmětem veřejné zakázky je rovněž vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Dolní Pertoltice 384 ha a v k.ú. Horní Pertoltice 258 ha.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
4 500 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Celková hodnota opčního práva je stanovena ve výši 300000,- Kč.
Základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva se vymezuje takto:
Přípravné práce – opční právo do výše 100 000,- Kč bez DPH.
Návrhové práce – opční právo do výše 100 000,- Kč bez DPH.
Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo – opční právo do výše 100 000,- Kč bez DPH.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
02/01/2017 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
30/09/2020 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel neposkytuje zálohy.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených po provedení dílčích plnění. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli. Platební podmínky a podmínky financování jsou podrobně specifikovány v návrhu Smlouvy o dílo.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1 písm. a) až l) ZVZ: uchazeč prokáže splnění předložením dokladů dle § 53 odst.3 písm. a) až d) ZVZ.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ prokáže dodavatel, který předloží:
-dle § 54 písm. a) ZVZ-výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
-dle § 54 písm. b) ZVZ - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj.
•Projektování pozemkových úprav
•Výkon zeměměřických činností
-dle § 54 písm. d) ZVZ- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,podle zvláštních právních předpisů:
•Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1 zák.č. 139/2002 Sb. •Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb.,s rozsahem dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zák. č. 200/1994 Sb.,
•osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor „Dopravní stavby“, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“), k "projektování ÚSES"
Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede formou čestného prohlášení, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Požadavek uchazeč splní předložením čestného prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ dodavatel předloží:
Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou seznamu musí být: osvědčení vydané veřejným zadavatelem, nebo osvědčení vydané jinou osobou, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli včetně osvědčení o autorizaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Vymezení minimální úrovně tech. kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ:
Dodavatel splňuje tech. kvalifik. předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval min. 3 návrhy KoPÚ na celkové výměře (tj. v součtu) 800 ha nebo jednu KoPÚ na výměře 600 ha, které byly provedeny řádně, odborně, ve smluvních termínech, a jsou zapsány v KN. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky minimálně následující osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele:
•2 oprávněné geodety dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zák.č. 200/1994 Sb.
•2 oprávněné projektanty pozemkových úprav dle zák.č. 139/2002 Sb.
•1 projektanta s autorizací pro obor „Dopravní stavby“
•1 projektanta s autorizací pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“
•1 projektanta s autorizací k projektování ÚSES
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2VZ4490/2016-541101
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 108-193451 ze dne 07/06/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 03/10/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 08:30 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 03/10/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 08:30 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
90
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/10/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
09:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
SPÚ-Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec, zasedací místnost č.17
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
zástupci zadavatele; členové (náhradníci členů) komise pro otevírání obálek s nabídkami; jeden zástupce za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, prokáže-li svoji totožnost

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
04/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh