Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602041038947


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský púozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Identifikační číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Hroznová 17
Obec:
Brno
PSČ:
603 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 727957161
K rukám:
Ing. Marika Chválová
       
E-mail:
m.chvalova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.spucr.cz/vz00008480
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
pozemkové úpravy

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krumvíř
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: k.ú. Krumvíř, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Vypracování KoPÚ činí v rozsahu předpokládaného řešeného území 940 ha, včetně nezbytných geodetických prací a vytyčení a označení pozemků v terénu dle zapsané DKM.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krumvíř, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu. Předpokládaná plocha řešeného území činí 940 ha.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
6 306 600
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Opční právo ve výši 350.000 Kč bez DPH na nové projekční nebo geodetické práce spočívající v obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v souladu se zněním §23, odst. 7, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
02/01/2017 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
30/09/2022 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Zadavatel neposkytuje zálohy. Zakázka bude financována z prostředků státního rozpočtu. Další informace v zadávací dokumentaci.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Dodavatel bude v nabídce specifikovat své případné subdodavatele, podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
V souladu s ust. § 44 odst. 6 zák.č. 137/2006 Sb. si zadavatel vyhrazuje požadavek, že níže uvedené části plnění předmětu veřejné zakázky, týkající se následujících dílčích částí, nesmí být plněny subdodavatelem:
3.1.3 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 3.1.4. - Rozbor současného stavu, 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (omezení subdodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb.), 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, doklady o oprávnění k podnikání pro Výkon zeměměřických činností, pro Projektovou činnost ve výstavbě a pro Projektování pozemkových úprav a následující doklady o odborné způsobilosti: Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav (2x), Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností § 13 odst. 1 písm. a) -2x, písm. b) -1x, písm. c) -1x zákona č. 200/1994 Sb., autorizace pro Dopravní stavby, autorizace pro Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (Vodohospodářské stavby), autorizace pro projektování USES a znalecké oprávnění dle zák.č. 36/1967 Sb. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží originál čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení, nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána ekonomická a finanční způsobilost, starší devadesáti (90) kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Předložení čestného prohlášení
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
1. dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ - Dodavatel předloží seznam provedených služeb za posledních 3 roky a osvědčení objednatelů (viz zadávací dokumentace)
2. dle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ seznam techniků s uvedením, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a s konkretizací tohoto jiného vztahu
3. dle § 56 odst. 2 písm. g) ZVZ přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky
4. dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
1. za poslední 3 roky realizoval min. 2 obdobné služby charakteru komplexních pozemkových úprav v rozsahu v součtu minimálně 1.000 ha (geodetické i projekční práce), z toho jedna služba na ploše min. 600 ha, přičemž u jedné KoPÚ byl počet účastníků řízení ve schváleném návrhu v minimálním rozsahu 350.
2. Seznam techniků - min. 2 zeměměřiči (2x písm. a), 1x písm. b), 1x písm. c), min. 2 projektanti PÚ, min. 1 projektant ÚSES, min. 1 projektant dopr. staveb, min. 1 projektant staveb vod. hosp. a krajin. inž., 1 znalec.
3. Čestné prohlášení o min. 12 zaměstnancích a 1 vedoucím pracovníkovi za poslední 3 roky (2015, 2014, 2013)
4. Přehled tech. vybav. - min. totální stanice 2 ks, plotr 1 ks, počítačová stanice 4 ks, terénní vozidlo 1 ks, licence k software s výstupy v těchto formátech: *.docx (*.doc), *.xlsx (*.xls), *.vfk, *.dgn (*.dkm) , *.vfp
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2VZ8188/2016-523101
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 102-182706 ze dne 28/05/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 14/09/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 14/09/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
120
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/09/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
09:45 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
pracoviště zadavatele Kotlářská 53, Brno, dv.č. 414
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Veškerá zadávací dokumentace je poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem na adrese https://zakazky.spucr.cz/, systémové číslo: P16V00002067. Z toho důvodu ji zadavatel nebude, v souladu s ust. §48 odst.1 zák.č. 137/2006 Sb., předávat či zasílat žádnému z uchazečů. Zde budou uvedeny i případné dodatečné informace pro uchazeče.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh